รูปแบบของรหัสผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐ
คือ "GOV"+เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เช่น "GOV1234567890123" เป็นต้น
เข้าสู่ระบบ
แนะนำบริการ